ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ, ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ

ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ


ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು

2014-2017 ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À «ªÀgÀ

 • CzsÀåPÀëgÀÄ qÁ.ªÀ¸ÀÄAzsÀgÁ ¨sÀÆ¥Àw
 • G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ ²æêÀÄw.¥Àæ¨sÁ ªÀÄÆwð
 • ²æêÀÄw. ªÀ£ÀªÀiÁ¯Á ¸ÀA¥À£ÀßPÀĪÀiÁgï
 • PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æêÀÄw D±Á ºÉUÀqÉ
 • qÁ. µÁQgÁ SÁ£ÀªÀiï
 • ReÁAa: ²æêÀÄw. J£ï. ¥Àæ¨sÁ

  ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ

 • qÁ. Dgï ¥ÀÆtÂðªÀiÁ
 • qÁ. VÃvÁ PÀȵÀÚªÀÄÆwð
 • ²æêÀÄw. EA¢gÁ PÀȵÀÚ¥Àà
 • qÁ. eÉÆåÃw ±À²PÀĪÀiÁgï
 • ²æêÀÄw. f.«.¤ªÀÄð®
 • ²æêÀÄw. ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á ªÀÄÄ«ÄäUÀnÖ
 • ²æêÀÄw. ¸ÀÄ£ÀAzÁ J¸ï
 • ²æêÀÄw. ¸ÀÄzsÁ ±ÀªÀÄð ZÀªÀwÛ
 • ²æêÀÄw. ¸Ë¨sÁUÀå®Qëöä
 • ²æêÀÄw. ¥Àæ«ÄüÁ ¥sÁ®£ÉÃvÀæ
 • ²æêÀÄw. ¸ÀªÀðªÀÄAUÀ¼À
 • ²æêÀÄw. UÁAiÀÄwæ gÁªÀÄtÚ
 • ¥ÉÆæ. J¸ï.CA¨ÁªÀÄtªÀÄÆwð
 • ²æêÀÄw. £ÁUÀgÀvÀß ZÀAzÀæ±ÉÃRgï
 • qÁ.¥À¢ä¤ £ÁUÀgÁeï
 • ²æêÀÄw. ±ÉÊ®eÁ ¸ÀÄgÉñï
 • ²æêÀÄw. ¤ªÀÄð¯Á J°UÁgï
 • qÁ.¸ÀªÀÄvÁ zÉñÀªÀiÁ£É
 • ²æêÀÄw.EA¢gÁ ±ÀgÀuï dªÀÄ䮢¤ß
 • ²æêÀÄw. £À½£Á r
 • ²æêÀÄw. °Ã¯Á ¸ÀA¦UÉ