ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ, ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ

ಲೇಖಕಿ-113

¥Àj«r

 

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ


«ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt: JZï.«. ¸Á«vÀæªÀÄä ±ÀvÀPÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À  


JZï.«. ¸Á«vÀæªÀÄä£ÀªÀgÀ ¸Á»vÀå PÀÄjvÀÄ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt


CT® PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÃRQAiÀÄgÀ 7£Éà ¸ÀªÉÄäüÀ£À CªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀPÉÌ vÉgÉzÀÄPÉÆAqÀ vÀªÀPÀ vÀ®ètUÀ¼ÀÄ


¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ - ¥ÀÅgÀĵÀgÀÄ ¹Ûçà ¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã®gÁUÀ° : §gÀUÀÆgÀÄ


¥Àæw¨sÀl£ÉAiÀÄ D±ÀAiÀÄzÀ ¸Á»vÀå ¹ÛçêÁ¢ JAzÀgÉ vÀ¦à®è: ¥Àæw¨sÁ gÉÃ


¯ÉÃRQAiÀÄgÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À PÉÊUÉÆAqÀ 10 ¤tðAiÀÄUÀ¼ÀÄ / 25


¸ÀªÉÄäüÀ£ÁzsÀåPÀëgÀ £ÀÄr - £ÁqÉÆÃd qÁ. ¸Á.gÁ. C§Æ§PÀÌgï: wÃgÀzÀ vÀ®ètUÀ¼À vÀÄrvÀ


C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ


CUÀ°zÀ »jAiÀÄ fêÀ - ±ÁgÀzÁ dqÉ


PÀÈwZËAiÀÄð


±ÀæzÁÞAd°


¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ


¸ÁzÀgÀ ¹éÃPÁgÀ


¸ÀºÀ¸Àæ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ

 

<< »A¢£À ¥ÀÅl